За родители


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023г.

Годишен комплексен план за учебната 2022/2023 година

Правилник за дейността на Детска градина № 13 "Мир" - град Варна

Приложение към Правилника за  дейността на Детска градина №13 "Мир" - град Варна

Седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие за  2022/2023 учебна година

Дневен режим при целодневна организация в детската градина в учебно време от 15.09.2022г. до 31.05.2023г.

Програма  на Детска градина № 13 "Мир" за превенция на ранното напускане на деца 2022/2023г.

Програма за превенция на отпадането от образователната система 2022/2023г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи в Детска градина № 13 "Мир" - град Варна за учебната 2022/2023 година

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищно образование

Механизъм за противодействие на тормоз между децата в Детска градина № 13 "Мир"- град Варна

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2022/2023г.

Програма за здравно образование за учебната 2022/2023 година