За ДГ № 13 „Мир”

Заплащане на такси

Уважаеми родители,

Таксите за м.март и м.май може да заплатите от 02.06.2020г. до 10.06.2020г. при касиера  на детската градина.

Справка за дължимите суми можете да получите на телефоните за връзка на ДГ№13"Мир".

Организация на работата в детска градина №13 “Мир” в условията на COVID-19

Заповед №446/20.05.20г. на Директора на ДГ№13"Мир"-  Правилата за организиране на  дейностите в детската градина след възстановяване приема на деца в условия на COVID-19

/Uploads/DocumentUploads//Заповед 446 от 20.05.20г..pdf

Вътрешни правила за организиране дейността на ДГ№13"Мир" в условия на COVID-19

/Uploads/DocumentUploads//Вътрешни правила за организиране дейността на ДГ нов (1).pdf

Декларация за информирано съгласие от родител

/Uploads/DocumentUploads//Декларация за инф. съгласие на родител.pdf

Заявление за посещение на дете в ДГ№13"Мир"

/Uploads/DocumentUploads//заявление за посещение на дете.pdf

ВАЖНО!

Уважаеми родители,

Във връзка със  заплащане на дължимите такси за детска градина за м. март, 2020г. Ви уведомяваме, че: 

         1.Родителите/настойниците не дължат такса за ползване на детска градина за периода на обявеното извънредно положение.

          2.Родителите/настойниците ще могат да заплатят таксите за присъствените дни от м. март след възобновяване дейността на детската градина, като на основание чл. 6 от Закона за мерки и действия по време на извънредното положение няма да дължат лихви.

                                                       Важно!

На основание заповед №1062/13.03.2020г. на кмета на гр.Варна.  ДГ№13"Мир"  временно преустановява дейност  от 16.03.2020г. до 29.03.2020г./включително/

Проект BG05M2OP001-3.005-0004

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА
И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
2014-2020 г.
"НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"

"АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ", СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.

Бюджет на проекта: 82 500 000 лв.

www.eufunds.bg

Знаете ли кое е най-красивото място в град Варна?   Е, познахте: Морската градина!

 

ХИМН НА ДГ “МИР”

Какво ни свързва нас децата
В огромната световна шир?
Това е думата крилата,
Най-хубавата дума МИР.

 Тя в приказките ни звънливо
Звучи и лее се безспир.
И в песничките ни прелива
Най-хубавата дума МИР.

ДГ №13 „Мир” се намира на няколко метра от Морската градина. Само за 5 минути всички са потопени в неповторимата зеленина и безбройните възможности за забавления на варненския парк. За разходките там няма сезон. Често пренасяме част от дневния режим на открито. Спортни занимания, рисуване, роден език, околна действителност.

Приоритети в дейността на ДГ № 13 „Мир”
1. Качествена подготовка на детето за новата социална позиция „ученик” и безпроблемна адаптация в училище.
2. Мотивиране на педагогическия и непедагогическия персонал за непрекъснато усъвършенстване на собствената си дейност и уменията за работа в екип.
3. Ежегодно обновяване и допълване на материалната база.

Колективът на ДГ № 13 „Мир” постоянно търси верния път за развитие, възпитание и утвърждаване на детето от 3 до 7 години. Ако изберете нашия детски дом за Вашето дете ще се уверите, че всеки ден това се увенчава с успех.