За родители


Права и задължения

Родителите са първи помощници на учителите в осигуряването на условия за възпитанието и развитието на децата в ДГ.

 1. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се осъществяват чрез:

1.1 индивидуални консултации;

1.2. родителски срещи;

1.3. обучения;

1.4. всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето го прави необходимо.

2. Средство за връзка със семейството на детето може да бъде и електронната поща на един от родителите.

 Родителите имат следните права:

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в детската градина и за приобщаването им към общността;

2. да се срещат с ръководството на детската градина, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да се запознаят с програмната система в детската градина;

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето;

5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в детската градина по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на децата им;

6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на детската градина;

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина.

  Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование, като уведомяват своевременно детската градина в случаите на отсъствие на детето;

2. да запишат детето си в детска градина или училище, в което се осъществява задължително предучилищно образование по избор;

3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската градина, успеха и развитието им в образованието и спазването на правила на детската група;

4. да спазват правилника за дейността на детската градина и да съдействат за спазването му от страна на детето;

5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

6. да участват в родителски срещи;

7. да се явяват в детската градина след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;

8. да спазват началото и края на учебния ден в детската градина;

9. да изпращат детето си в детската градина здраво, чисто и с удобни дрехи;

10.При предаването на децата от родителите, по време на сутрешния прием, се осъществява преглед на здравословното състояние на децата от учителя на групата и/или медицинската сестра.

  1.  В детската група не се допускат болни и недоизлекувани деца.
  2.  В детската група не се приемат лекарства под какъвто и да е предлог с изключение на такива за поддържаща терапия.
  3.  В детската група не се допускат деца:

              3.1. с мобилни устройства, както и тяхното използване от детето;

              3.2. със златни накити или други скъпи предмети. Детската градина не носи отговорност за съхранението им дори когато са внесени незабелязано;

              3.3. носещи предмети, които могат да представляват заплаха за живота и здравето на самото