За родители


Дейности

Мисия на детската градина 
Осигуряване на всяко дете възможно най-добри условия за неговото развитие. Утвърждаване самоценността на детето и гарантиране на качествено образование на всяко дете.

Визия на детската градина 
Утвърждаването на ДГ №13 „Мир” като конкурентноспособна детска градина, гарантира високото качество на подготовката на децата за училище. Усъвършенстване професионалните умения на педагогическия колегиум и обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагане на творческо и критично мислене при организирането на образователно- възпитателния процес.

Основна цел 
„Осигуряване на равен достъп и качествено образование на децата.” 

Подцели 
1. Изграждане на привлекателна, мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание. 
2.  Формиране на екологично поведение у децата чрез ориентиране в природния свят.
3. Оптимизиране на условията за квалификационна дейност на учителите за повишаване професионалното им равнище и кариерно развитие. 
4. Създаване на оптимални условия за развитие на партньорства със семейството и други институции.

Стратегии в дейността 
1. Повишаване качеството на детското обучение чрез прилагане на ефективни педагогически технологии и интерактивни техники. 
2. Подобряване работата с децата със специални образователни изисквания, индивидуална и групова работа. 
3. Обогатяване на материалната база.

Приоритети в дейността 
1. Качество на подготовката на детето към новата социална позиция „ученик” и безпроблемна адаптация в училище. 
2. Мотивиране на педагогическия и непедагогическия персонал за непрекъснато усъвършенстване на собствената си дейност и уменията за работа в екип. 

Акценти в дейността 
1. Ролята на българския фолклор. 
2. Ролята на свързана реч. 
3. Екологично образование.

Допълнителни дейности

1. Изучаване на Английски език,  Народни танци и Изобразително изкуство към фирма "Магия 7 ".

2. Изучаване на Съвременни танци към фирма " Хатор  2012 ".