Работа по проекти

Проект "АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ", СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.
www.eufunds.

"Големият лов на растения" - През учебната 2019/2020г. децата и учителите от третите групи в ДГ13“Мир“ стартират работа по проекта „Големия лов на растения“.Проектът се фокусира върху биоразнообразието с особено ударение върху растенията и свързаните с тях видове и има за цел да образова децата по темата   и да ги насърчи да предприемат положителни действия към опазването и обогатяване на околната среда.Проектът е съвместна инициатива на TOYOTA MOTOR EUROPE и Фондацията за екологично образование.За България проектът се управлява от Българското движение „Син флаг“

Стъпка1: Регистрация за участие

Стъпка 2:Обследването на знанията на децата от ДГ№13"Мир"-Варна за биоразнообразието на растенията завършени успешно.Предстои компетентностите им да бъдат повичени до края на целия период на Проекта "Големия лов на растения", организиран от Българското движение "Син флаг".

В края на м.октомври педагогическия екип на ДГ№13"Мир"-Варна обяви конкурс  на тема :"Дом за една птица" в рамките на проекта "Големия лов на растения".

С голям ентусиазъм деца и родители се включиха в конкурса.Представени за участие бяха 73 къщички и хранилки от II и IIIгрупи.

След обстойно разглеждане компетентно жури от деца и родители ще избере 5 къщички и 2 хранилки, които да бъдат монтирани в двора на детската градина.Останалите домове за птички ще бъдат поставени от родителите на подходящо място в Морската градина на гр.Варна.

  С помощта на своите учителки децата с голям ентусиазъм се запознаха с биоразнообразието на територията на детската градина.Изготвиха и публикуваха момент на двора си в изпълнениена Стъпка 2 на Проект"Големият лов на растения";с отразени различни видове растения, птиции, животни, които могат да се срещнат там.Макетът е изработен изцяло от екологични и природни материали с оглед новите идеи за развитие на екологичното възпитание.Децата с голямо нетърпение очакват следващите занимания по проекта "Големият лов на растения", който се представлява в България и достига до нас благодарение на Българското движение "Син флаг".

„Да пазим Детето” – за безопасността и сигурността на нашите деца“  – Проект по Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните и педагогическите кадри в Община Варна – 2011г – съвместен проект с ЦДГ № 38, ЦДГ 4, ЦДГ 42.

ToyBox – проект за борба с детското затлъстяване и промотиране на здравословен начин на живот – Водеща организация – Медицински университет Варна,2013-2014г.

Да отворим сърцата си” – предизвикателството в общуването, обучението и възпитанието на „трудните деца” – Проект по Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните и педагогическите кадри в Община Варна – 2013г. Водеща организация ЦДГ № 38; Партньори -, ОДЗ № 14, ЦДГ №4 и ЦДГ №42

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2012-2013-2014г. Ръководител на програмата е МОН.

Проект за подпомагане на физическата култура и спорт и определяне на диференцирани размери на парични средства –финансира се от МОН всяка финасова година,съгласно ПМС 129. Проектът е за предоставяне на средства за подпомагане физическото възпитание и спорта.

Схема „Училищен плод“ – финансирана от Държавен фонд „Земеделие“ с цел,да се повиши осведомеността на децата от най-ранна детска възраст и на цялото общество,за значението на плодовете и зеленчуците,както и за здравословния начин на живот. Срокът за изпълнение на кампанията е в рамките на една учебна година. Началото на кампанията е 01.12.2010г и понастоящем продължава.

Схема“Училищно мляко“ – 2016г. – финансирана от Държавен фонд „Земеделие“.

Проект " Зелена огърлица за нашите деца  " на тема " Обичам природата и аз участвам " - 2017г  - финансиран от МОСВ и ПУДООС.