Прием

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Варна

https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/naredba.pdf


Записване на децата в първа възрастова група

  1. Родителят/настойникът или упълномощено от него лице записва класираното дете в детската градина в рамките на срока, определен в Графика на дейностите.

Родителят/настойникът представя следните задължителни документи:

- копие на удостоверение за раждане на детето;

 - лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните.

  2. Документи, удостоверяващи обстоятелства по Раздел VI "Критерии", чл.56

По т. 1  Служебна бележка от работодател/осигурителя, която съдържа изходящ номер и подпис, ЕИК на работодателя.

              За самоосигуряващи се родители – данъчна декларация, заверена в НАП

              За работещи в други страни - легализиран превод на документ за работа;

             Служебна бележка от НОИ за периода на парично обезщетение за безработица;

По т. 2 Копия от удостоверения за раждане на децата;

По т. 3, т. 4 и т. 5 – копие на ТЕЛК или НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза;     По т. 6 Копие от акт за смърт на родителя/родителите;

 По т. 7 Копия от удостоверения за раждане на децата. За живеещите на семейни начала удостоверение от районната администрация за постоянен/настоящ адрес на двамата родители и децата;

 По т. 8 Представят се документи от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето.


Прием деца за първа възрастова група в детските градини за учебната 2022/2023г.

На свое заседание днес, 30 март 2022 г., общинските съветници на Варна с пълно единодушие одобриха новите правила за прием в детските ясли, детските градини и подготвителните групи към училищата в града.
- Водещ критерий вече ще е адресът на детето. Варненчета, чийто постоянен или настоящ адрес е в административния район на яслата, ще получават по 100 точки. Ако двата адреса (постоянният и настоящият) съвпадат, ще се дават допълнителни 10 т.Отпада изискването родителят и детето, подлежащо на класиране, да са с постоянен или настоящ адрес в община Варна. При наличие на такъв адрес ще се предоставят 10 бонус точки. Както и досега, допълнителни точки ще получават децата с работещи родители, от многодетни семейства, със заболявания с и над 50%. С предимство остават близнаците, сираците и полусираците, деца, чийто брат/сестра посещават детската ясла.
- Промени има и в правилата за прием на децата в детските градини и в подготвителните групи към училищата във Варна. Поправките засягат допълнителните точки, които се дават при кандидатстване. Такива бонус точки вече ще получават не само децата, чиито постоянен и настоящ адрес съвпадат. От предимството ще се възползват и варненчетата с постоянен и настоящ адрес в района на обхват на детското заведение или училище.
- Друга промяна, която беше одобрена, е при записване на децата в подготвителни групи към училища да отпадне изискването за представяне на удостоверение за постоянен/настоящ адрес, издадено от районната администрация. Проверката ще се осъществява по служебен път с цел улеснение на родителите.
- В село Казашко няма детска градина затова на децата с адресна регистрация там се дава възможност да кандидатстват в избран от родителите им район във Варна при спазване на групите на уседналос

https://www.varna.bg/bg/539

Актуална информация за родителите 

         Уважаеми родители, на сайта  на Община Варна за прием в общинските детски градини,  в рубриката „Класиране“ е публикуван графикът на дейностите за прием 2022/2023г.

Линк към сайта: https://dg.uslugi.io/

        Електронната система ще бъде отворена за регистрация на заявления за първо класиране от  09.05.2022г. до 27.05.2022г.

        В електронното класиране ще участват само деца за първа възрастова група, родени през 2019г. и 5 и 6 годишни в подготвителни групи в училище.

       Децата от възрасти 2018, 2017, 2016 и 2015г.  до края на учебната 2021/2022г.  кандидатстват по входящ номер на място в детските градини при обявяване на места за текущите класирания, които се публикуват на сайта в рубриката „Актуално“.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2020г./2021г..

Чл. 36. Деца за втора, трета и четвърта възрастови групи в детските градини се приемат целогодишно при наличие на свободни места.

        (1) Свободните места се обявяват на сайтовете на детските градини и информативно на публичния сайт на Община Варна за прием.

        (2) Заявления по образец се подават на място в детската градина при директора или упълномощено от него лице.

        (3) Заявленията се вписват във входящия дневник за кореспонденция, като на родителя се дава входящ номер.

        (4) Класирането се извършва в детската градина по входящ номер.

        (5) Приетите деца се записват в детската градина, в сроковете, определени в Правилника за дейността на детска градина.

 Родителите на приетите деца представят следните документи

  • Заявление за прием;  
  • Лична карта на родителя за сверяване;
  • Копие от удостоверение за раждане на детето;
  • Удостоверение за адресна регистрация на детето.