Прием

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна

https://dg.is-vn.bg/documents/naredba.pdf

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2020г./2021г..

Чл. 36. Деца за втора, трета и четвърта възрастови групи в детските градини се приемат целогодишно при наличие на свободни места.

        (1) Свободните места се обявяват на сайтовете на детските градини и информативно на публичния сайт на Община Варна за прием.

        (2) Заявления по образец се подават на място в детската градина при директора или упълномощено от него лице.

        (3) Заявленията се вписват във входящия дневник за кореспонденция, като на родителя се дава входящ номер.

        (4) Класирането се извършва в детската градина по входящ номер.

        (5) Приетите деца се записват в детската градина, в сроковете, определени в Правилника за дейността на детска градина.

 Родителите на приетите деца представят следните документи

  • Заявление за прием;  
  • Лична карта на родителя за сверяване;
  • Копие от удостоверение за раждане на детето;
  • Удостоверение за адресна регистрация на детето.

График на дейностите за прием в ДГ

Линк към сайта на Община Варна ,относно приемът за 2019 г. :

http://www.varna.bg/bg/articles/10514/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html