За ДГ № 13 „Мир”

Указания за възобновяване посещенията на деца.

Уважаеми родители, във връзка с разкриването на групите моля, попълнете необходимите документи:

Декларация от родител за възобновяване  посещението на детска градина

                         Заявление за посещение на дете в ДГ№13"Мир"

График за прием и изпращане на децата в основна сграда и филиал на

ул.“Никола Михайловски“№1а

Утвърден със заповед на Директора на ДГ№13“Мир“ №497/07.09.2021г.

Основна сграда

Адрес на групата

основна сграда

ул.“Н.Михайловски“№6

основна сграда

ул.“Н.Михайловски“№6

група

I

III

Прием деца

по групи

7:45ч. до 8:30ч.

7:00ч. до 7:45ч.

Изпращане деца по групи

16:30ч. до 18:00ч.

от двора на ДГ - при топло време

16:30ч. до 18:00ч

от занималнята – при студено време

16:30ч. до 18:00ч.

от Морската градина- при топло време

17:00ч. до 18:00ч.

 от занималнята – при студено време

Филиал

Адрес на групата

филиал

ул.“Н.Михайловски“№1а

филиал

ул.“Н.Михайловски“1а

група

Ia

II

Прием деца

по групи

7:45ч. до 8:30ч.

7:00ч. до 7:45ч.

Изпращане деца по групи

16:30ч. до 18:00ч.

от двора на детската градина-при топло време

16:30ч. до 17:30ч.

 от занималнята – при студено време

16:30ч. до 18:00ч.

от Морската градина- при топло време

17:30ч. до 18:00ч. от занималнята – при студено време

1.Да се спазва установения план за движение в сградите

2.Да се спазва обозначеното място, докъдето могат да влизат децата с външни обувки в ДГ№13“Мир“ .

3.Родители се допускат до входовете на основна сграда и филиалите на детската градина.

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 07.09.2021г. от 17ч. в централна сграда  ще се проведе  среща с родителите на новоприетите деца родени  2017г.

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 01.09.2021г. от 17ч. в централна сграда  ще се проведе  среща с родителите на новоприетите деца родени  2018г.

ВАЖНО!

На основание заповед    РД-01-173/18.03.2021г. на Министъра на здравеопазването

 ДГ№13"Мир"  временно преустановява дейност  

от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.


Няма да се заплащат такси за м.декември, поради временното преустановяване на дейността на детските градини.

Декларация от родител за възобновяване  посещението на детска градина

                      Заявление за посещение на дете в ДГ№13"Мир"

ВАЖНО!

На основание заповед РД-01-718/18.12.2020г. на Министъра на здравеопазването   ДГ№13"Мир"  временно преустановява дейност  до 04.01.2021г.

ВАЖНО!

На основание заповед РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването   ДГ№13"Мир"  временно преустановява дейност  

от 30.11.2020г. 

Заповед на Министъра на образованието и науката относно отсъствията на децата записани в задължително предучилищно образование

УКАЗАНИЯ за възобновяване посещенията на деца от 01.09.2020

Уважаеми родители,

Считано от 01.09.2020 година съгласно писмо на доц. д-р Ангел Кунчев д.м Главен здравен инспектор при МЗ, на основание чл.4 ал.4 от Наредба  3 от 05.02.2007г за здравните изисквания към детските градини , Ви уведомяваме,:

  1. При отсъствие на детето от детска градина повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личен лекар за липса на контакт със заразно болен или декларация от родител за възобновяване на посещението на детска градина.
  2. При отсъствие на детето от детска градина за повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат от изследване на чревни паразити . Родители, които са преценили,че детето им  ще  възобнови посешението, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Организация на работата в детска градина №13 “Мир” в условията на COVID-19

Вътрешни правила на ДГ №13 „Мир“  актуализирани на основание писмо на МОН с изх.№ 9105-225/ 03.07.2020г. относно промени във въведените Мерки за организиране на дейностите  детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца, считано от 01.07.2020г.

Вътрешни правила за работа при COVID-19

Заповед №446/20.05.20г. на Директора на ДГ№13"Мир"-  Правилата за организиране на  дейностите в детската градина след възстановяване приема на деца в условия на COVID-19

/Uploads/DocumentUploads//Заповед 446 от 20.05.20г..pdf

Декларация от родител за възобновяване  посещението на детска градина

Декларация за информирано съгласие от родител

Заявление за посещение на дете в ДГ№13"Мир"

Заявлвние за отсъствие на дете от детска градина по семейни причини

                                                       Важно!

На основание заповед №1062/13.03.2020г. на кмета на гр.Варна.  ДГ№13"Мир"  временно преустановява дейност  от 16.03.2020г. до 29.03.2020г./включително/

Проект BG05M2OP001-3.005-0004

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА
И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
2014-2020 г.
"НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"

"АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ", СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.

Бюджет на проекта: 82 500 000 лв.

www.eufunds.bg

Знаете ли кое е най-красивото място в град Варна?   Е, познахте: Морската градина!

 

ХИМН НА ДГ “МИР”

Какво ни свързва нас децата
В огромната световна шир?
Това е думата крилата,
Най-хубавата дума МИР.

 Тя в приказките ни звънливо
Звучи и лее се безспир.
И в песничките ни прелива
Най-хубавата дума МИР.

ДГ №13 „Мир” се намира на няколко метра от Морската градина. Само за 5 минути всички са потопени в неповторимата зеленина и безбройните възможности за забавления на варненския парк. За разходките там няма сезон. Често пренасяме част от дневния режим на открито. Спортни занимания, рисуване, роден език, околна действителност.

Приоритети в дейността на ДГ № 13 „Мир”
1. Качествена подготовка на детето за новата социална позиция „ученик” и безпроблемна адаптация в училище.
2. Мотивиране на педагогическия и непедагогическия персонал за непрекъснато усъвършенстване на собствената си дейност и уменията за работа в екип.
3. Ежегодно обновяване и допълване на материалната база.

Колективът на ДГ № 13 „Мир” постоянно търси верния път за развитие, възпитание и утвърждаване на детето от 3 до 7 години. Ако изберете нашия детски дом за Вашето дете ще се уверите, че всеки ден това се увенчава с успех.