За родители


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024г.

Кратки правила за оказане на първа помощ

Правилник за дейността на Детска градина №13  "Мир" - град Варна

Приложение към правилника за дейността на ДГ №13 "Мир"

Годишен комплексен план за учебната 2023/2024 година

Седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие за  2023/2024 учебна година

Дневен режим при целодневна организация в детската градина в учебно време от 15.09.2023. до 31.05.2024г.

Анекс към стратегия за развитие на ДГ № 13 "МИР" за периода 2020-2025г.

Мерки за повишаване качеството на образование в ДГ № 13 "МИР" - 2023/2024г.

Програма за патриотично образование в ДГ № 13 "МИР" за учебната 2023/2024г.

Програма за физическа активност и участие в спортни дейности в ДГ №13 "МИР" за учебната 2023/2024г.

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2023/2024г.

Програма за превенция на отпадането от образователната сиситема за учебната 2023/2024г.

Програма за предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание и за приобщаване на децата от уязвими групи в ДГ № 13"МИР" за учебната 2023/2024г.

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между децата в ДГ № 13 "МИР"

Програма на ДГ № 13 "МИР" за превенция на риск от ранно отпадане на деца от системата на предучилищното образование за учебната 2023/2024г.