План за дейността на ДГ№13"Мир" за учебната2020/2021г. в улoвията на COVID-19