Такси

Tакси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги


Чл. 34.(1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите, настойниците или семействата на роднини, близки или приемните семейства - за децата, настанени по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето дължат месечни такси за хранене в следните размери:  


За седмични детски ясли и детски градини - до 58 лв., от които:
- 24 лв. постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца
- 34 лв. диференцирана такса съобразно посещаемостта


За целодневни детски ясли и детски градини - до 48 лв., от които:
- 20 лв. постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца
- 28 лв. диференцирана такса съобразно посещаемостта
при запазване на преференциите в чл. 34 и чл. 35 от Наредбата.


За полудневни детски градини в училища - 10лв.
За полудневно отглеждане в детски ясли :
- 20 лв. постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца
- 1 лв. диференцирана такса на присъствен ден.

За полудневни групи детски градини – 34 лв, от които:
- 20 лв. Постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца;
- 14 лв. Диференцирана такса съобразно посещаемостта.

(2) За ползване на детски градини от деца в подготвителна група в ОДЗ и ЦДГ, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, лицата по ал. 1 заплащат месечна такса за периода от 01.06. до 14.09 в размер на 100 лв. при запазване на преференциите, посочени в чл. 35 и чл.36 от Наредбата.

(3) За ползване на детски градини от деца в яслена възраст и от 3 годишна възраст до задължителното им обучение съгласно Закона за народната просвета заплащат такса за отглеждане и възпитание (без право на храна и следобеден сън) за времетраене от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 16.00 ч. до 19.00 ч. в размер на 1.30 за един час, определени в Приложение 1 към наредбата, без запазване на преференциите, посочени в чл. 35 и чл. 36 от наредбата.

ТАКСИ - т. III от Правилника за вътрешние ред

За отглеждане, възпитание и обучение на децата в ДГ родителите заплащат такси съгласно Закона за местните данъци и такси в размер на 48 лв.,от която 20 лв. постоянна такса, а 28 лв. разпределена според присъствените дни на детето за месеца

При постъпване в ДГ се внася депозитна вноска от 48 лв., която се връща при изписване на детето от детското заведение

Не се заплаща такса:

  • Децата, на които поне единия родител е с над 70% намалена работоспособност с решение на ТЕЛК
  • Децата на неизвестни родители
  • Децата на загиналипри производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг
  • Децата със заболявания и увреждания с над 70 % по решение на НЕЛК, които са настанени в санаториални,оздравителниДГ, специални групи към ДГ и масови ДГ
  • Третото и следващо дете на многодетни родители

Таксата се заплаща с 50 на 100 намаление за:

  • Деца-сираци, или деца с 1 родител
  • Деца, чиито родители са студенти
  • Когато 2 деца от едно семейство са приетиш в една или различни ДГ/ясли/, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление
  • Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настатено в приемно семейство

За ползване на намаленията и освобождаването от такси, родителите или настойниците подават декларации до директора на ДГ. Декларацията, придружена с необходимите документи, доказващи преференцията, се завежда с входящ номер

Необходими документи – при ЗАТС

Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такава, започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на документите

В ДГ се извършват допълнителни педагогически услуги по желание на родителите срещу заплащане

Таксите се заплащат при касиера на детската градина от 1-о до 10-о число на всеки месец от 7,30 ч. до 16,00 ч.

За времето, през което детето е отсъствало от детската градина, не се заплаща такса, при условие че родителите писмено са уведомили ДГ един ден предварително или представят медицинска бележка от семейния лекар.

При нередовно плащане на месечната такса детето се изписва от детската градина, а дължимите суми се събират по съответния съдебен ред.